Провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за създаване на модели за роботизирани технологии, дигитални методи за диагностика и прогноза, както и за цифрово управление на земеделски стопанства с растениевъдно направление за осигуряване на устойчива и ефективна продоволствена система.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

1. Насочени фундаментални изследвания – Проучване на възможностите и разработване на модели за използването на роботизирани технологии, сателитни изображения и дигитални методи за диагностика, прогноза и управление на производството на качествена растениевъдна продукция и без негативни ефекти върху климата и околната среда.

2. Приложни изследвания – свързани с внедряване на дигитални технологии в земеделски стопанства, специализирани в производството на полски, технически култури, етерично-маслени култури, плодове и зеленчуци.

3. Разпространение на резултатите от научно-изследователската дейност

4. Трансфер на знания към съответните управленски органи (разработване на научно обосновани стратегии и програми за устойчиво управление).

5. Стимулиране на мултидисциплинарно партньорство между изследователски екипи и бизнес партньори с различна научна насоченост.

Компоненти

Партньори

AU_web
SSA_web
TrU_web1
IICT_BG
NIMH-Logo-color100

Портал за наука

SciencePortal_LogoBG_rgb-Copy