Компонент 3 от ННП „Интелигентно растениевъдство“ е свързан с изграждането на концепции, модели и прототипи на интелигентни системи за управление на процесите в растениевъдството. За постигането на заложените цели на ННП, Компонент 3 включва четири Работни пакета:

РП 3.1. Интелигентна система за управление на технологиите при отглеждане на културите, с ръководител доц. д-р Велика Кунева.

В този РП са дефинирани четири научни задачи:
• Идентификация на възможностите за дигитализация на управленските процеси в земеделието и разработване на многослойна опорна инфраструктура на интелигентно земеделие в съответствие със спецификата и динамичността на сектора.
• Изграждане на софтуерна среда за изкуственият интелект за управление на работните процеси в земеделското стопанство чрез работната среда „3D Experience“ на „DASSOULT SYSTEMS“.
• Изследване координацията между отделните звена на системата за управление на работните процеси (поливане, пръскане, плевене, торене и др.) в зависимост от данните от диагностиката на растителността и микроклимата.
• Разработване на алгоритми за обучение на изкуствен интелект за подпомагане на земеделския производител с изработване на основна схема на работните процеси в зависимост от отглежданата култура и последващото й адаптиране.

РП 3.2. Конвергенция на интернет на нещата и големите данни в интелигентно управление на земеделски процеси, с ръководител доц. д-р Катя Узунджалиева.

В този РП са дефинирани четири научни задачи:
• Изследване конвергенцията на дигиталната и земеделската екосистема в България.
• Изследване на инфраструктурата на данни за преминаване към българско интелигентно земеделие.
• Изследване качеството на собствени и сателитни данни за интелигентно растениевъдство.
• Изследване на областите и тенденциите в прилагането на машинно самообучение в технологичните и управленските процеси в земеделието.

РП 3.3. Виртуален оперативен център за управление на интелигентно земеделие, с ръководител проф. д-р Станимир Стоянов

В този РП са дефинирани пет научни задачи:
• Разработване на общата архитектура на центъра.
• Компоненти за анализ и вземане на решения – представяне на знания от областта на земеделието, 3D и семантично моделиране (почва, въздух, климат, физиология на растенията, фази на развитие), технологии за машинно учене (вкл. deep learning), технологии за крос реалност (виртуална, разширена).
• Персонални асистенти за оператори на интелигентни земеделски приложения и системи.
• Интелигентни интерфейси човек – машина.
• Интерфейси към външни и наследени системи.

РП 3.4. Блокови вериги за интелигентно земеделие, с ръководител доц. д-р Ирина Радева

В този РП са дефинирани три научни задачи:
• Изследвания за специфициране на подходящи приложения на блоковите вериги като част от интелигентното земеделие.
• Изграждане на пилотни блокови вериги за избрани области.
• Анализ и разработване на модели за ефективни блокови вериги за интелигентно земеделие.

Научният колектив отговорен за изпълнението на научните задачи е интердисциплинарен и включва изявени учени от следните научни организации: Аграрен университет – Пловдив (АУ), Българска академия на науките (БАН) – Институт по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ–БАН), Офис за трансфер на технологии „Риск-Спейс-Трансфер“ („РСТ-ТТО“-ИКИТ/ЦИНСО–БАН), Селскостопанска академия (ССА) – Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков“ – Садово и Институт по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив, Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ (ВВМУ), Национален институт по метеорология и хидрометереология (НИМХ).

Дейностите по Компонент 3 на Програмата са организирани в следните тематични работни пакети (РП):

prof_Dukovska

Оперативен координатор

проф. д.н. ЛЮБКА ДУКОВСКА, ИИКТ-БАН

email – l.doukovska@mail.bg