• Разработване на общата архитектура на центъра.
• Компоненти за анализ и вземане на решения – представяне на знания от областта на земеделието, 3D и семантично моделиране (почва, въздух, климат, физиология на растенията, фази на развитие), технологии за машинно учене (вкл. deep learning), технологии за крос реалност (виртуална, разширена).
• Персонални асистенти за оператори на интелигентни земеделски приложения и системи.
• Интелигентни интерфейси човек – машина.
• Интерфейси към външни и наследени системи.

В работен пакет РП 3.3 на ННП „Интелигентно растениевъдство“ ще бъде изграден Виртуален оперативен център за цялостно управление, координиране и контрол на интелигентни инфраструктури на модерно растениевъдство. Оперативният център ще бъде разгърнат и ще оперира на три нива – локално, регионално и национално. За реализиране на центъра ще се разработи интегрирана технология, базирана на усилен с възможностите на интернет на нещата, кибер-физически-социални системи и големи данни изкуствен интелект. Взаимодействието на земеделските оператори с Виртуалния оперативен център ще бъде подпомагано от персонални интелигентни асистенти.

НАУЧНИ ЗАДАЧИ:

3.3.1. Разработване на общата архитектура на центъра (р-л проф. д-р Станимир Стоянов)

ДЕЙНОСТИ:
– Разработване на концепция, теоретичен модел и архитектура на ВОЦ „Интелигентно земеделие“.
– Разработване на технологична рамка на ВОЦ „Интелигентно земеделие“ – на основата на технологията JaCaMo.
– Разработване на ПП „Аналитично“ – концепция, архитектура, интеграция на съставните компоненти и прототип на подпространството.
– Разработване на ПП „Оперативни асистенти“ – концепция, архитектура и прототип на подпространството.
– Разработване на компонент „Контролиран достъп“ – концепция, теоретичен модел, архитектура, прототип.
– Разработване на компонент „DRiLIA (Deep Reinformance Learning for Intelligent Agriculture)” – концепция, теоретичен модел, архитектура и прототип на среда за дълбоко усилено учене на ВОЦ „Интелигентно земеделие“.
– Разработване на ПП „Гардове“ – концепция, архитектура, интеграция на съставните компоненти и прототип на подпространството.
– Разработване на компонент „ShielDo“ – концепция, архитектура и прототип на частна облачна структура за интегриране на компоненти на ВОЦ.
– Провеждане на експерименти в рамките на пилотен проект за региона на гр. Пловдив.

3.3.2. Компоненти за анализ и вземане на решения – представяне на знания от областта на земеделието, 3D и семантично моделиране (почва, въздух, климат, физиология на растенията, фази на развитие), технологии за машинно учене (вкл. deep learning), технологии за крос реалност (виртуална, разширена). (ръководител: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева)

ДЕЙНОСТИ:
– Разработване на ПП „База знания“ – концепция, теоретичен модел, архитектура и прототип на базово разпределено хранилище на знания и номенклатурни данни за интелигентно земеделието.
– Разработване на 3D модели с технологии за крос реалност и с интегрирани пространствени бази данни – концепция, архитектура, прототипна реализация.
– Разработване на компонента „TomGrow-BG“ – концепция, математически модел, архитектура, прототипна реализация.
– Провеждане на експерименти в рамките на пилотен проект за региона на гр. Пловдив.

3.3.3. Персонални асистенти за оператори на интелигентни земеделски приложения и системи. (ръководител: д-р Йордан Тодоров)

ДЕЙНОСТИ:
– Разработване на концепция, теоретичен модел и архитектура на генетичен персонален асистент (ГПА), подпомагащ различните оперативни дейности на ВОЦ „Интелигентно земеделие“.
– Разработване на прототип на клиентския компонент на ГПА.
– Разработване на прототип на сървърния компонент на ГПА.
– Адаптиране на ГПА за различните оперативни длъжности във ВОЦ „Интелигентно земеделие“.
– Провеждане на експерименти в рамките на пилотен проект за региона на гр. Пловдив.

3.3.4. Интелигентни интерфейси човек – машина. (ръководител: докт. Даниел Русев)

ДЕЙНОСТИ:
– Разработване на концепция, теоретични модели и архитектури на различни възможности за взаимодействие с ВОЦ „Интелигентно земеделие“.
– Разработване на компонент „Интерфейси интелигентни крайни устройства“ – концепция, теоретични модели, архитектури и прототипни реализации.
– Провеждане на експерименти в рамките на пилотен проект за региона на гр. Пловдив.

3.3.5. Интерфейси към външни и наследени системи. (ръководител: д-р Ася Тоскова)

ДЕЙНОСТИ:
– Анализ на съществуващи външни и наследени системи – идентификация на такива, представляващи интерес за ННП „Интелигентно растениевъдство“.
– Разработване на интерфейсен компонент – концепция, теоретичен модел, архитектура, прототип.
– Провеждане на експерименти в рамките на пилотен проект за региона на гр. Пловдив.

Ръководител на Работния пакет проф. д-р Станимир Стоянов – ИИКТ-БАН +359 888 318 164 stanimir.stoyanov@iict.bas.bg

stani@uni-plovdiv.bg

Членове на научния колектив проф. дмн Недю Попиванов – ИИКТ – БАН
проф. д.н. Любка Дуковска – ИИКТ – БАН
проф. д-р Даниела Ганева – ИЗК „Марица” – ССА
доц. д-р Иванка Тринговска – ИЗК „Марица” – ССА
доц. д-р Станислава Грозева – ИЗК „Марица” – ССА
доц. д-р Катя Узунджалиева – ИРГР – Садово – ССА
доц. д-р Златина Ур – ИРГР – Садово –   ССА
доц. д-р Станислав Стаматов – ИРГР – Садово – ССА
доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева – ИИКТ – БАН
доц. д-р Ирина Радева – ИИКТ – БАН
гл. ас. д-р Николая Велчева – ИРГР – Садово – ССА
д-р Ася Тоскова – ИИКТ – БАН, постдокторант
д-р Йордан Тодоров – ИИКТ – БАН, постдокторант
докторант Даниел Русев – ИИКТ – БАН
докторант Зорница Радева – ИИКТ – БАН
докторант Илиян Занкински – ИИКТ – БАН
докторант Красимир Марков – ИИКТ – БАН
докторант Невена Моралийска – ИИКТ – БАН