Компонент 4 от ННП „Интелигентно растениевъдство“ е свързан с изграждането на концепции, подходи и модели за приложение на изкуствения интелект и дигиталните технологии в управлението на растенивъдния отрасъл. За постигането на заложените цели на ННП, Компонент 4 включва три Работни пакета:

Работен пакет 4.1. „Системи за софтуерно управление на специфични и динамични бизнес процеси в растениевъдството“. В рамките на този пакет се дефинирани следните задачи:
• Идентификация на възможностите за дигитализация на управленските процеси в земеделието в съответствие със спецификата и динамичността на сектора;
• Анализ на типови софтуерни системи за управление на бизнес процеси, оценка на съвместимостта с управленските нужди на земеделските системи и дефиниране на основните параметри на необходимите допълнителни функционалности към системите.

Работен пакет 4.2. Конкурентоспособност чрез интелигентно растениевъдство, който обхваща следните научни задачи:
• Изменения в моделите на инвестиционна активност и ресурсна осигуреност – анализ на пренасочването на паричните потоци от осигуреност с традиционни към осигуряване на иновативни технологии и средства за производство, ефекти от пренасочването върху свързаните отрасли по стойностната веригата;
• Влияние на изкуствения интелект и дигитализацията върху конкурентноспособността на продуктите – изследване на въздействието на новите технологии върху качеството и себестойността на продукцията;
• Потенциални ефекти на изкуствения интелект и дигитализацията върху секторните характеристики – оценка на влиянието върху БДС, нетни доходи, заетост, брой предприятия, привличане на млади предприемачи, алтернативни дейности, засегнати сектори по хоризонтала и вертикала.

Работен пакет 4.3. Развитие на селските райони и човешкия капитал, обусловено от изкуствения интелект и дигиталните технологии, който обхваща следните научни задачи:
• Влияние на изкуствения интелект и дигитализацията върху привлекателността на труда, качеството на живот и процесите на миграция в селските райони – оценка на изменението на количествените и качествени характеристики и анализ на въздействието.
• Необходимост от промени в характеристиките на човешкия капитал – идентифициране на потребностите от нови знания, умения и компетентности и дефиниране на методите и средствата за тяхното осигуряване.

Dimitre_Nikolov

Оперативен координатор

проф. д-р Димитър Николов

email –