• Изменения в моделите на инвестиционна активност и ресурсна осигуреност – анализ на пренасочването на паричните потоци от осигуреност с традиционни към осигуряване на иновативни технологии и средства за производство, ефекти от пренасочването върху свързаните отрасли по стойностната веригата.

  • Влияние на изкуствения интелект и дигитализацията върху конкурентноспособността на продуктите – изследване на въздействието на новите технологии върху качеството и себестойността на продукцията.

  • Потенциални ефекти на изкуствения интелект и дигитализацията върху секторните характеристики – оценка на влиянието върху БДС, нетни доходи, заетост, брой предприятия, привличане на млади предприемачи, алтернативни дейности, засегнати сектори по хоризонтала и вертикала.

Основната цел на посочените дейности в РП 4.2 е чрез съвместно научно изследване да се анализират и оценят възможностите за повишаване на конкурентоспособността на растениевъдните стопанства, като резултат от въвеждането и използването на дигитални технологии. Изследването се фокусира върху идентифициране и анализ на промените в инвестиционната активност и ресурсната осигуреност; конкурентните предимства от внедряване на дигитални технологии; проучване на приложения на технологии 4.0 за интелигентно земеделие; емпирично проучване на инвестиционната активност в растениевъдството и влиянието на дигиталните технологии; анализ на динамиката на конкурентоспособността на българските растениевъдни стопанства. Акцентът се поставя върху новите технологии, чрез които се повишава качеството и ефетивното използване не производствените ресурси като основни конкурентоопределящи фактори в сектора.

НАУЧНИ ЗАДАЧИ:

4.2.1. Анализ на измененията в моделите на инвестиционна активност и ресурсна осигуреност в растенивъдните стопанства.

ДЕЙНОСТИ:
– Тестване и валидиране на методология за анализ на пренасочването на паричните потоци от осигуреност с традиционни към осигуряване на иновативни технологии; (ИАИ)
– Анализ на възможностите и пречките за пренасочване на паричните потоци от осигуреност с традиционни към осигуряване на иновативни технологии и средства за производство, (АУ)
– Създаване и валидиране на модели за управление на инвестиционния риск при конверсия на технологичното равнище в растениевъдното стопанство в преход от траниционно растениевъдство към дигитализирано такова.(ИАИ)

4.2.2. Идентифициране на влиянието на изкуствения интелект и дигитализацията върху конкурентноспособността на продуктите и себестойността.

ДЕЙНОСТИ:
– Създаване на аналичитен апарат за анализ и оценка на конкурентоспособността на ниво растениевъдно стопанство и продукти;(АУ)
– Оценка на влиянието на изкуствения интелект и дигитализацията върху конкурентноспособността на продуктите – като маркери за конкурентоспособност;(АУ)
– Създаване на модел за намаляване на производствените разходи и себестойността в резултат на използването на диференциран подход в растениевъдството; (ТрУ)
– Създаване на нови бизнес модели, базирани на използването на ИИ и дигитализацията в управлението на растениевъдният бизнес; (ИАИ + АУ)
– Създаване на модели за оценка на динамиката на конкурентоспособността на българските аграрни продукти (от сектор “Растениевъдство”) след дигитализацията на управленските процеси в сектора. (ТрУ)

4.2.3. Анализиране на потенциалните ефекти на изкуствения интелект и дигитализацията върху секторните характеристики – оценка на влиянието върху БДС, нетни доходи, заетост, брой предприятия, привличане на млади предприемачи в растениевъдния сектор.

ДЕЙНОСТИ:
– Анализ на влиянието на дигиталните технологии върху резултатите от дейността на предприятията в сектор „Растениевъдство“; (ТрУ)
– Анализ на секторната икономическа динамика през призмата на влияние на дигиталните технологии; (ТрУ)
– Специфициране на иконометричен модел за идентифициране на каналите на влияние на дигиталните технологии. (ТрУ)

Ръководител на Работния пакет доц. дн Петър Борисов – АУ 0894 627 260 peterborisov@gmail.com
Членове на научния колектив проф. д-р Нина Котева – ИАИ – София, ССА
проф. д-р Димитър Николов – ИАИ – София, ССА
доц. д-р Керанка Недева – АУ
доц. д-р Димитрина Стоянчева – ТрУ
доц. д-р Десислава Иванова – ТрУ
гл. ас. д-р Неделин Марков – ТрУ
гл. ас. д-р Дора Дончева – ТрУ – млад учен
гл. ас. д-р Георги Алексиев-  ТрУ
ас. д-р Иванка Попова – АУ – млад учен
докторант Николай Стефанов – АУ, млад учен
докторант Хаик Гарабедиян – АУ, млад учен