• Влияние на изкуствения интелект и дигитализацията върху привлекателността на труда, качеството на живот и процесите на миграция в селските райони – оценка на изменението на количествените и качествени характеристики и анализ на въздействието.

  • Необходимост от промени в характеристиките на човешкия капитал – идентифициране на потребностите от нови знания, умения и компетентности и дефиниране на методите и средствата за тяхното осигуряване.

Дигитализацията, като „структурирането на много и разнообразни области на социалния живот около цифровите комуникации и медийните инфраструктури“ и навлизането на изкуствения интелект предлагат както нови и малко познати възможности, така и реални предизвикателства. Тъй като цифровата информация е достъпна от различни точки и местоположение, изборът за локализиране на индустрии, предприятия и работна сила става все по-гъвкав и адаптивен. Системите от вериги за добавяне на стойност в селското стопанство и в селските райони се превръщат в богати на данни и дефинирани/ дори зависими от наличието на тези данни екосистеми, които изискват преосмисляне на техните социални, пазарни, териториални и институционални парадигми.

НАУЧНИ ЗАДАЧИ:

4.3.1. Влияние на изкуствения интелект и дигитализацията върху привлекателността на труда, качеството на живот и процесите на миграция в селските райони – оценка на изменението на количествените и качествени характеристики и анализ на въздействието.

ДЕЙНОСТИ:
1. Провеждане на общ анализ и оценка на процесите и качествените изменения в пазара на труда и миграционните процеси, предизвикани от процесите на дигитализация. Анализът ще се концентрира в пет аналитични категории: технология, социални фактори, икономически условия, околна среда и управление в избрани селски райони.
Изследванията ще се провеждат в специфични и в междусекторни категории. Тъй като процесът на дигитализация включва разнородни, но взаимосвързани проблеми, сме дефинирали пет аналитични категории:
– Избрани технологични фактори: ниво на инфраструктура и изпълнение и др.;
– Избрани социални фактори от: технологични умения и образование; качество на живот и въздействие върху домакинствата; технологии и социално приобщаване; въздействие върху неравенствата между социалните групи; нива на заетост и безработица, предприемачество и иновация; миграция и миграционни процеси и др.;
– Избрани икономически условия от: пазари и вериги за създаване на стойност; производителност и ефективност; финансиране на дигитализацията в селското стопанство и др.;
– Избрани характеристики на околната среда: устойчивост; смекчаване и адаптиране към изменението на климата; управление и опазване на природните ресурси и селските райони и др.;
– Избрани фактори на управлението: държавна подкрепа; прозрачност и електронно управление; политика и регулиране; собственост на данни и др.

2. Оценка и анализ на новите по характер знания/ компетенции/ професионални квалификации на човешкия капитал при реализиране на дигитализацията в селското стопанство и в избрани селски райони.
Дисбалансите на пазара на труда са определени от качеството на образование, високата степен на мобилност на човешките ресурси и други. Всички тези проблеми засягат все повече участници на пазара на труда на глобално ниво, в това число ЕС и България. Прогнозирането на търсенето и предлагането на труд е от голямо значение за всички заинтересовани страни, не само за целите на формулирането и провеждането на краткосрочни социално-икономически политики, но и за формулирането на дългосрочни стратегически решения от страна на бизнеса и държавата, които да стимулират развитието на дадена страна.
Изследванията ще проследят тенденциите в търсене и предлагане, и пазар на труда; включително надвишават ли образователните постижения нуждите на икономиката, като ръстът на предлагането надхвърля растежа на търсенето. Или, алтернативно, висшето образование дава на завършилите умения, които не са добре съпоставени с тези, изисквани от пазара на труда и глобалните политики. Кои са факторите, стимулиращи професионалното развитие, включително прогнози за бъдещи нужди в търсенето на работна сила.

4.3.2. Необходимост от промени в характеристиките на човешкия капитал – идентифициране на потребностите от нови знания, умения и компетентности и дефиниране на методите и средствата за тяхното осигуряване.

ДЕЙНОСТИ:
1. Адаптиране на Social Ecological Systems (SES) и разработване на нова социално-екологично-технологична система за анализиране и валидиране на въздействието на изкуствения интелект и дигиталните технологии върху търсените нови знания и компетенции.
В рамките на работния пакет ще адаптираме модела на Елинор Остром за социалните и екологични системи – Social Ecological Systems (SES), за да се разработи обща рамка на социално-екологично-технологична система, съчетаваща социално-икономическата-политическа обстановка със социално-технологичните условия. Новата система ще включва следните ключови компоненти – системи за управление, категории заинтересовани страни, ресурсни системи и ресурсни звена.
2. Разработване и анализ на 3 case studies относно ролята на дигитализация при промените в характеристиките на човешкия капитал.
В рамките горепосочената дейност, екипът ще се концентрира върху идентифицираните липси/пропуски в знанията/ компетенциите/ професионалните квалификации при реализиране на дигитализацията в селското стопанство и селските райони. Анализът ще е свързан със следните ключови компоненти: нови форми на заетост и нови възможности за повишаване на качеството на живот, функциониране на нови пазари и взаимоотношения в рамките на веригите за създаване на стойност, нови бизнес модели, нови подходи при преразпределянето на публичните услуги.
3. Съпоставителен анализ на факторите за въздействие на дигитализацията в растениевъдството на база направениете 3 case studies.

Ръководител на Работния пакет доц. д-р Дарина Заимова – ТрУ +359 899 807008 dzaimova@gmail.com
Членове на научния колектив проф. д-р Георги Георгиев – ТрУ
проф. д-р Юлияна Благоева-Яркова – ТрУ
доц. д-р Блага Стойкова – ТрУ
доц. д.н. Петър Борисов – АУ
доц. д-р Виолета Дериманова – АУ
гл. ас. д-р Емил Мутафов – ТрУ
гл.ас. д-р Марияна Шишкова – АУ
гл.ас. д-р Росица Белухова – Узунова – АУ
гл. ас. д-р Петър Маринов – ИАИ – София, ССА