• Идентификация на възможностите за дигитализация на управленските процеси в земеделието в съответствие със спецификата и динамичността на сектора.

  • Анализ на типови софтуерни системи за управление на бизнес процеси, оценка на съвместимостта с управленските нужди на земеделските системи и дефиниране на основните параметри на необходимите допълнителни функционалности към системите.

Цел на РП 4.1: чрез изследване приложимостта на дигиталните технологии в управлението на специфични и динамични процеси в растениевъдството да се улесни процеса им на внедряване и да се подобри функционалността на системите.

НАУЧНИ ЗАДАЧИ:

4.1.1 Идентификация на възможностите за дигитализация на управленските процеси в земеделието в съответствие със спецификата и динамичността на сектора

ДЕЙНОСТИ:
Анализ на приложимостта на популярни платформи за прилагане на дигитални технологии в растениевъдството
Определяне на растениевъдните производства с потенциал за прилагане на дигитални технологии
Разработка на изследователски подходи и методика за провеждане на изследването
Апробиране на методиката

4.1.2. Анализ на типови софтуерни системи за управление на бизнес процеси, оценка на съвместимостта с управленските нужди на земеделските системи и дефиниране на основните параметри на необходимите допълнителни функционалности към системите

ДЕЙНОСТИ:
Оценка на предлаганите софтуерни системи за управление на растениевъдните производства
Оценка на нуждите на растениевъдните производители
Проектиране на инструменти за подобряване на съвместимостта на софтуерните системи и нуждите на земеделските стопани
Разпространение на резултатите

Ръководител на Работния пакет  проф.д-р Димитър Николов, ИАИ, ССА 02/465 31 53 oficce@iae-bg.com
Членове на научния колектив доц. д-р Иван Боевски – ИАИ, ССА
доц. д-р Теодор Радев – АУ
доц. д-р Теодора Стоева-Паришева – АУ
доц. д-р инж. Ваня Стойкова – ТрУ
доц. д-р Искра Ненчева – Иванова – ТрУ
гл. ас. д-р Галя Шивачева – ТрУ
гл. ас. д-р Георги Алексиев – ТрУ
ас. Божура Фиданска – ИАИ, ССА
докторант Тихомира Радева – АУ, млад учен
докторант Хайк Гарабедян – АУ, млад учен
Димитър Шивачев – ТрУ, студент