• ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНСОРЦИУМА
  • ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
  • ИНФОРМАЦИОННА И КОМУНИКАЦИОННА ПРОГРАМА
  • ПЛАН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
  • Указания за изготвяне и представяне на научен отчет за изпълнение на научните задачи
  • Образец доклад
  • РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИE С АСОЦИИРАН ПАРТНЬОР

Междинен научен отчет за целите и задачите на ННП „Интелигентно растениевъдство““

Годишен научен отчет за целите и задачите на ННП „Интелигентно растениевъдство“