През последното десетилетие нарастна важността на нововъзникващите технологии в интелигентното земеделие, което използва информационни технологии (ИТ), сателитни технологии, географска информационна система (ГИС) и дистанционно наблюдение за подобряване на всички функции и услуги на селскостопанския сектор. Увеличава се използването мобилни приложения, интелигентни сензори, дронове, облачни изчисления, изкуствен интелект (AI), интернет на нещата (IoT) и блокови вериги. Чрез тях стана възможно обработването и достъпът до данни в реално време за състояние на почвата, културите и на други услуги за веригите на, безопасност на храните и др.

Блоковите вериги са най-новата технология, която има потенциал да посрещне предизвикателства в интелигентното земеделие, особено когато са интегрирани в интелигентни системи и приложения в интелигентното земеделие.

Дефинираните цели на РП 3.4 са:

 • Проучвания и анализ на възможностите за интегриране на информация от разнородни източници и нейното преобразуване в полезна информация при използване на технологиите за блокови вериги в земеделието.
 • Идентифициране, формулиране и специфициране на блокови вериги с голяма добавена стойност за интелигентното земеделие.
 • Разработване на концепция, модел и архитектура на избрана блокова верига за интелигентно земеделие.
 • Прототипна реализация на и провеждане на експерименти с избраната блокова верига.

За постигане на целите са дефинирани следните задачи:

 • Изследвания за специфициране на подходящи приложения на блоковите вериги като част от интелигентното земеделие.
 • Изграждане на пилотни блокови вериги за избрани области.
 • Анализ и разработване на модели за ефективни блокови вериги за интелигентно земеделие.

Накратко, подходът за изпълнение на задачите на РП 3.4 ще следва следните стъпки:

 • Анализ на технологични и икономически фактори на интелигентното земеделие;
 • Разработване на обща концепция, изходен теоретичен модел и първоначална архитектура на блокова верига;
 • Избор на технологична среда на базов прототип;
 • Експерименти, обобщаване на резултатите, усъвършенстване, внедряване иинтеграция на базовия прототип, анализ на резултатите и разработване на генетичен модел на блокова верига с възможност за адаптиране за решаване на други проблеми на интелигентното земеделие.

Прототипът на блоковата верига ще бъде компонент от пилотния проект за региона на гр. Пловдив и ще бъде разгърнат върху две ветикални нива – локално и регионално.

РП 3.4 ще бъде разработван като интегрална част на подпространството „Бази знания ИЗ“, което ще бъде изградено в РП 3.3. Блоковата верига ще бъдат затворена структура със строго контролиран достъп до нейните ресурси. Достъпът до нея ще се осъществява посредством възможностите за потребителски достъп предлагани от Виртуалния оперативен център (РП 3.3).

Изключително съществена ще е връзката към Центъра за върхови постижения по Информатика и ИКТ. Прототип на блоковата верига ще бъде разгърнат върху съществиващите изчислителни комплекси на ЦВП.

РП3.4 има също отношение към националната информационна система „ГЕНБАНКА.

НАУЧНИ ЗАДАЧИ:

3.4.1. Изследвания за специфициране на подходящи приложения на блоковите вериги като част от интелигентното земеделие. (ръководител: докт. Ирина Кръстева)

ДЕЙНОСТИ:

– Изследване и анализ на потенциалните сфери на смислено и ефективно приложение на блоковите вериги в земеделието.
– Разработване на концепция и спецификация на блокова верига за решаване на избраната задача посредством блокова верига.
– Разработване на модел и архитектура на блоковата верига.
– Проучване и анализ за приложимост на действащи платформи и технологии за блокови вериги.
– Адаптиране на избраната платформа (технология) за целите на изграждане на блокова верига за избраната задача.

3.4.2. Изграждане на пилотни блокови вериги за избрани области. (ръководител: доц. д-р Ирина Радева)

ДЕЙНОСТИ:

– Изграждане прототипи на възлите на блоковата верига.
– Изграждане прототипи на блоковете на блоковата верига.
– Изграждане прототипи на транзакциите и веригите.
– Провеждане на компоненти тестове.
– Разгръщане на блоковата верига върху инфраструктурата на Виртуалния оперативен център.
– Провеждане на интеграционен тест.
– Разработване на концепция и модел за споразумения в блоковата верига.

3.4.3. Анализ и разработване на модели за ефективни блокови вериги за интелигентно земеделие. (ръководител: проф. д-р Даниела Орозова)

ДЕЙНОСТИ:

– Провеждане на експерименти с блоковата верига в пилотния проект за региона на гр. Пловдив.
– Анализ на резултатите и изводи за бъдещи приложения.
– Разработване на концепция и модел за референтна блокова верига за интелигентно земеделие.

Ръководител на Работния пакет Доц. д-р Ирина Радева – ИИКТ – БАН 02/979 3233 iradeva@iit.bas.bg
Членове на научния колектив проф. д. н. Любка Дуковска – ИИКТ-БАН
проф. д-р Станимир Стоянов – ИИКТ-БАН
проф. д-р Даниела Орозова – ИИКТ-БАН
проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ-БАН
доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева – ИИКТ-БАН
доц. д-р Галина Илиева – ИИКТ-БАН
д-р Ася Тоскова – ИИКТ-БАН, постдокторант
д-р Йордан Тодоров – ИИКТ-БАН, постдокторант
д-р Бистра Захариева – ИИКТ-БАН, постдокторант
докторант Красимир Терзиев – ИИКТ-БАН
докторант Даниел Русев – ИИКТ-БАН
докторант Зорница Радева – ИИКТ-БАН
докторант Илиян Занкински – ИИКТ-БАН
докторант Христо Блидов – ИИКТ-БАН
докторант Славияна Данаилова – ИИКТ-БАН
докторант Ирина Кръстева – ИИКТ-БАН
докторант Иван Стоянов – ИИКТ-БАН
докторант Венета Величкова – ИИКТ-БАН