Аграрният университет – Пловдив с важни европейски инициативи

Европейската Комисия и нейният Механизъм за подкрепа на политиката в областта на биоикономиката (PSF on Bioeconomy) проведоха Финално събитие за разпространение на резултатите от работата и Доклада на Експертната група по Упражнението за Взаимно Обучение (Mutual Learning Exercise), което се проведе онлайн на 6 юли 2021 г. https://naukamon.eu/доклад-на-…. В събитието взе участие Зам.ректорът на Аграрният Университет – Пловдив Проф. д-р Владислав Попов, който от м. Септември 2020 г. е делегат на България в Експертната група от страна на Министерство на Образованието и Науката (МОН).

Целта на събитието бе да представи Доклада на експертната група „Deploying the Bioeconomy in the EU: A framework approach for bioeconomy strategy development“ https://bioeast.eu/wp-content/… с основните констатации от упражнението за взаимно обучение, формулирани като ключови политически послания за разработване и прилагане на национални стратегии за биоикономика и планове за действие. В Доклада, специално внимание е обърнато на „добър пример“ с проекта на Аграрен Университет-Пловдив в рамките на Националната Програма „Европейски Научни Мрежи“ на МОН CAPBIO4BG: “Developing the research & innovation capacity at the Agricultural University of Plovdiv to boost the regional innovation potential in Bio-economy”.

В съответствие с актуализираната стратегия „Устойчива биоикономика за Европа: укрепване на връзката между икономиката, обществото и околната среда“ и Плана за действие за развитие на устойчива и кръгова биоикономика в полза на обществото, околната среда и икономиката на Европа и съгласно текста в част „Други действия“ на Работната програма за периода 2018–2020 г. на обществено предизвикателство 2 „Продоволствена сигурност, устойчиво селско и горско стопанство, морски изследвания и биоикономика“ на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, през 2020 г. Европейската комисия създаде експертна група към Европейската комисия в подкрепа на прилагането на Механизма за подкрепа на политиката в областта на биоикономиката.

По този начин Комисията осигурява подкрепа за разработването и прилагането на стратегии за биоикономика в тях с особен акцент върху 11 държави-членки в Централна и Източна Европа, които са част от Инициативата “BIOEAST“. Експертната група подкрепи изпълнението на Упражнение за Взаимно Обучение (Mutual Learning Exercise), адаптирано към нуждите на съответната държава членка, в което правителствените експерти от държави членки без национална стратегия за биоикономика и/или план за действие да почерпят информация, съвети и опит от другите държавите членки, които вече имат свои стратегии и действащи планове за действие.
Предвид това, че България няма разработена специална Национална Стратегия за Биоикономика и План за Действие, експерти от България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Словакия, Словения, Полша и Румъния взеха активно участие в този процес.