НАУКАТА В ИНТЕЛИГЕНТНОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

На 22.02.2023 г. по време на международното земеделско изложение Агра 2023 се проведе среща-дискусия Науката в интелигентното селско стопанство, част от Форум „Отворена наука“.

Представители от Аграрен университет – Пловдив бяха доц. д-р Атанас Севов, декан на факултета по агрономство и гл. ас. д-р Звездомир Желев,  преподавател от катедра Фитопатология.

Доц. д-р Атанас Севов представи университета и двете национални научни програми- ННП – Интелигентно растениевъдство и ННП – Интелигентно животновъдство.

В речта си доц. Севов сподели, че интелигентното селско стопанство е област, която използва съвременни технологии и наука, за да оптимизира и подобри ефективността на селското стопанство. Науката играе важна роля в тази област, като предоставя нови методи и технологии за решаване на проблеми и подобряване на производствените процеси. Това е и една от целите на двете научни програми – проучване на възможностите и разработване на модели за използването на роботизирани технологии, сателитни изображения и дигитални методи за диагностика, прогноза и управление на производството на качествена растениевъдна и животновъдна продукция, без негативни ефекти върху климата и околната среда, както и подобряване на връзките между бизнеса и науката.

В съвременното селскостопанско производство, научните данни и информация се използват не само за да се реагира на възникнали проблеми, но и за да се правят прогнози за бъдещето и да се избегнат възможни неблагоприятни сценарии. Например, в земеделието, данните за почвата, климата и други фактори могат да бъдат използвани за прогнозиране на наличността на вода за растенията и да се направят препоръки за оптималното й използване. Това може да помогне за намаляване на загубите на реколтата и за увеличаване на производителността.

Гл. ас. д-р Звездомир Желев сподели, че регенеративното земеделие е много важно, особено в контекста на изменението на климата и нуждата от устойчиво земеделие. Регенеративното земеделие е земеделска практика, която се фокусира върху възстановяването на здравословната почва и насърчаването на биологичното разнообразие в земеделските екосистеми. Тази земеделска практика има множество ползи за околната среда и за земеделските производители.

Събитието се проведе в хибридна форма – присъствено и онлайн. Запис от срещата-дискусия можете да намерите на сайта на организаторите на събитието – Форум „Отворена наука“.