Първа партньорска среща-семинар на научноизследователските екипи на програмата

Аграрният университет – Пловдив, координатор на Националната научна програма (ННП) „Интелигентно растениевъдство“, и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна проведоха успешно Първата партньорска среща-семинар на научноизследователските екипи на програмата. Тя бе проведена от 1-ви до 3-ти септември 2021 г. с любезното домакинство на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Варна.

В Партньорската среща взеха участие повече от 90 представители на научноизследователската и образователна общност от 9-те партньорски организации на програмата: АУ – Пловдив, БАН (ИМЕХ, ИИКТ, ИКИТ-ТТО Space technology), Селскостопанска академия, Тракийски университет – Стара Загора, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Национален институт по метеорологи и хидрология (НИМХ), Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.

На срещата бяха представени четирите компонента на ННП-ИР:
Kомпонент 1 – Дигитални, IoT и роботизирани технологии при производството на растениевъдна продукция. Изграждане на инфраструктура на интелигентно растениевъдство.
Kомпонент 2 – Диагностика и прогноза чрез изкуствен интелект.
Kомпонент 3 – Интелигентна система за управление на земеделските процеси.
Kомпонент 4 – Изкуственият интелект и дигиталните технологии – двигател на иновативните системи за управление, секторната динамика и промяната в качеството на живот.

Бяха обсъдени научноизследователските задачи на екипите в работните пакети и бе отчетен напредъкът в изпълнението на програмата за първите 6 месеца от нейното изпълнение.

Главната цел на ННП-ИР е провеждането на фундаментални и приложни научни изследвания за създаване на модели за роботизирани технологии, дигитални методи за диагностика и прогноза, както и за цифрово управление на земеделски стопанства с растениевъдно направление за осигуряване на устойчива и ефективна продоволствена система.

В своите презентации, ръководството на ИС на Програмата, в лицето на Проф. Хр.Янчева и Проф. В.Попов от АУ-Пловдив, подчерта целите на срещата, а именно създаването на синергия в работата на научноизследователските екипи и работни пакети на Програмата, координиране на изпълнението на задачите, както и запознаване с възможностите за сформиране смесени проектни екипи от партньорски организации в ННП-ИР за засилено участие в колаборативни Европейски научноизследователски консорциуми и мрежи.

Ръководството на ИС на Програмата, в лицето на ректора на АУ проф. д-р Христина Янчева и зам.-ректора проф. д-р Владислав Попов, представиха целите на срещата: създаване на синергия в работата на научноизследователските екипи и работни пакети на Програмата, координиране на изпълнението на задачите, както и запознаване с възможностите за сформиране на смесени проектни екипи от партньорски организации в ННП-ИР за засилено участие в колаборативни Европейски научноизследователски консорциуми и мрежи.

Първата партньорска среща на ННП-ИР предостави възможност за ползотворни дискусии между научноизследователските екипи на Програмата. Неформалните срещи бяха полезни за конкретизиране на предвидените дейности, набелязване на по-ефективни механизми за изпълнение, както и решаване на някои неотложни административни и финансови задачи.

В последния ден на форума участниците в ННП-ИР бяха запознати с възможностите, предоставяни от Европейския институт за иновации и технологии и неговите научноизследователски общности (КИС-ове) предлагат в сферата на предприемачество и управлението на иновациите чрез програмите на EIT-Food за включване на студенти и изследователи в регионални и национални иновационни екосистеми („place-based“ innovation). EIT-FOOD Хъб България (https://www.eitfood.eu/in-your-country/country/bulgaria), координиран от АУ – Пловдив (в сътрудничество с Клийнтех България и СУ „Св. Климент Охридски“, в лицето на проф. д-р Владислав Попов и доц. д-р Петър Борисов от АУ – Пловдив представиха и темата за приложението на интелигентните технологии в устойчивите агро-хранителни системи и по-конкретно как Националните научни програми на МОН „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ и „Интелигентно растениевъдство“ могат да се възползват от възможности за сътрудничество с EIT Food.