Успешна втора годишна конференция на Националната научна програма „Интелигентно растениевъдство“

На 13 юни 2023 г. в Аграрен университет – Пловдив, с голям успех се проведе втората годишна конференция на Националната научна програма (ННП) „Интелигентно растениевъдство“. Събитието събра в едно място всички участници в програмата, включително учени, изследователи, представители на партньорски организации и експерти. Тази конференция отразява резултатите и напредъка на програмата, като подчертава ангажимента на всички участници за развитието на интелигентното растениевъдство в страната.
Присъствието на всички участници в програмата на събитието демонстрира ангажимента и интереса към научната дейност и иновациите в областта на растениевъдството. Всички задачи, поставени в рамките на програмата, бяха успешно изпълнени в срок, а работата по задачите от третата година продължава без забавяния. Този напредък подчертава добрата координация и преданост на всички участници в програмата.
Разнородните екипи от партньорските организации работят в синхрон, създавайки съвместни научни и технологични решения за подобряване на растениевъдството. Тяхната съгласувана работа допринася за по-ефективен протокол на информация и за прилагане на интелигентни методи и технологии в областта на растениевъдството.
Проф. д-р Владислав Попов, Координаторл на Националната научна програма „Интелигентно растениевъдство“, сподели: „Нашата втора годишна конференция отразява труда и предаността на всички участници в програмата. Видяхме конкретни резултати и иновации, които се прилагат в реалните условия на растениевъдството.“
Националната научна програма „Интелигентно растениевъдство“ продължава да превръща знанието и научните открития в конкретни решения, които подпомагат устойчивото и интелигентно развитие на растениевъдството в България. Резултатите от програмата създават не само научно знание, но и иновации с потенциал да подобрят и оптимизират процесите на отглеждане на растения и увеличаване на производителността на селското стопанство.