Участие на проф. д-р В. Попов в срещата на върха на ООН по хранителни системи

На 23 септември 2021 г., Проф. В. Попов, Зам.-ректор на АУ-Пловдив взе участие в проведената среща на високо равнище на ООН по хранителни системи (UNFSS). В Панел Б „Indigenous Knowledge IK Research Infrastructure (IKRI)“, Проф. В. Попов представи неговата  и на АУ-Пловдив визия в презентация на тема: „Approaches and instruments to support Indigenous Knowledge at regional/state level.“

UNFSS препоръча пет текущи области на действие за постигане на целите за устойчиво развитие на ООН. Област на действие 5:

„Подкрепа на средствата за изпълнение“ обхваща следното: Финанси; Управление; Наука и знания (местни хранителни системи); Иновации, технологии и данни, капацитет; и правата на човека и извън него).

„Глобална изследователска инициатива и хранилище за знания за интегриране на местните знания в хранителните системи“, разработена като част от процеса на срещата на високо равнище на ООН по хранителни системи, ще допринесе за област 5 на действие: „Подкрепа на средства за прилагане“.

Тази единствена по рода си сесия на 23-ти Септември, целеше да инициира “Global Research Initiative and Knowledge Repository to integrate Indigenous Knowledge into the Food Systems”, която да функционира като дигитална инфраструктура, наименована „Indigenous Knowledge Research Infrastructure (IKRI)“.

Дигиталната инфраструктура IK Research Infrastructure (IKRI), въз основа на Стратегическия форум на ЕС за научноизследователски инфраструктури ESFRI, ще има компонент от „Технологично базирано хранилище“, което използва най-съвременни информационни технологии за разработване на портал, който улавя, обработва, анализира и представя местните знания чрез множество източници.

IKRI ще увеличи нивото и обхвата на партньорите, които могат да донесат местни знания в съвместни изследвания, подкрепени от Програмата на ЕС „Хоризонт Европа“ и други изследователски програми, прилагани на държавно ниво.  IKRI допълнително ще използва програмата на ЕС NDIC за подпомагане на местните знания.