Учени от ННП “Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот” и ННП “Интелигентно растениевъдство” на МОН обсъждаха постигнатите резултати през 2022 г., споделяха добри практики и ресурси

На 28.11.2022 в гр. Хисаря се проведе годишната отчетна среща на колективите от ННП – „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, а на 29.11.2022 се състоя и междинната отчетна среща на колективите по ННП „Интелигентно растениевъдство“.

В работата на срещата взеха участие повече от 140 представители на научноизследователската и образователна общност от партньорските организации на Програмите – Аграрен университет-Пловдив, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, БАН, Селскостопанска Академия, Тракийски университет – Стара Загора, Русенски Университет “Ангел Кънчев”, Национален Институт по Метеорология и Хидрология (НИМХ), Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив и Висше Военно Морско Училище “Н.Й. Вапцаров”.

Подобни срещи на разнородни колективи създават необходимата синергия в работата на научноизследователските екипи и работни пакети на Програмите, както и координиране на изпълнението на задачите, запознаване с възможностите за сформиране на смесени проектни екипи от партньорските организации за засилено участие в колаборативни Европейски научноизследователски консорциуми и мрежи.

Колективите на работните пакети споделиха напредъка по изпълнение на поставените задачи.

Въпреки забавянето и трудностите, предизвикани от пандемията от COVID-19, през изминалата година от изпълнението на двете Програми успешно са проведени всички предвидени научни и експериментални дейности, а резултатите от тях са представени на различни научни форуми.

Обсъдиха се нови възможности за партньорство и сътрудничество.

Координаторът на програмата, Аграрен университет – Пловдив, отчете добрата колаборация между екипите от различните институции, участници в програмата, чрез екипната дейност и споделяне на научна инфраструктура.