ПРОВЕДЕ СЕ ПЪРВА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА „ИНТЕЛИГЕНТНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО“

Аграрен университет-Пловдив, координатор на Националната Научна Програма (ННП) „Интелигентно растениевъдство“ (www.nnp-ir.bg), организира и проведе успешно Първата годишна конференция на научноизследователските колективи на Програмата. Конференцията се състоя на 16-ти и 17-ти март 2022 г. в гр. Хисаря.

В работата на конференцията взеха участие повече от 110 представители на научноизследователската и образователна общност от 9-те партньорски организации на програмата – Аграрен университет-Пловдив, БАН (ИМЕХ, ИИКТ, ИКИТ-ТТО Space technology), Селскостопанска Академия, Тракийски университет – Стара Загора,  Русенски Университет  “Ангел Кънчев”, Национален Институт по Метеорология и Хидрология (НИМХ) и Висше Военно Морско Училище “Н.Й. Вапцаров”.
Главната цел на ННП-ИР е провеждането на фундаментални и приложни научни изследвания за създаване на  модели за роботизирани технологии, дигитални методи за диагностика и прогноза, както и за цифрово управление на земеделски стопанства с растениевъдно направление за осигуряване на устойчива и ефективна продоволствена система.

В своите презентации ръководството на Изпълнителния съвет на Програмата, в лицето на проф. Христина Янчева и проф. Владислав Попов от Аграрен университет-Пловдив, очертаха важността на дигиталните технологии в съвременните растенивъдни системи. Подобни срещи на разнородни колективи създават необходимата синергия в работата на научноизследователските екипи и работни пакети на Програмата, както и координиране на изпълнението на задачите, запознаване с възможностите за сформиране на смесени проектни екипи от партньорски организации в ННП-ИР за засилено участие в колаборативни Европейски научноизследователски консорциуми и мрежи.

Ръководителите на работни пакети и компонент-координаторите подчертаха, че резултатите показват интензивна дейност в посока изпълнение на научноизследователските задачи в рамките на 4-те компонента на Програмата:
Компонент 1: Дигитални, IoT и роботизирани технологии при производството на растениевъдна продукция. Изграждане на инфраструктура на интелигентно растениевъдство;
Компонент 2: Диагностика и прогноза чрез изкуствен интелект;
Компонент 3: Интелигентна система за управление на земеделските процеси;
Компонент 4: Изкуственият интелект и дигиталните технологии – двигател на иновативните системи за управление, секторната динамика и промяната в качеството на живот.

Въпреки забавянето и трудностите, предизвикани от пандемията от COVID-19, през изминалата първа година от изпълнението на ННП-ИР успешно са проведени всички предвидени научни и експериментални дейности, а резултатите от тях са представени на различни научни форуми.  Координаторите на компоненти отчетоха включването на повече от 100 млади учени и студенти в научноизследователските екипи, както и първите съвместни проекти по Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС- „Хоризонт Европа“.
През втората година на програмата се предвижда засилване на контактите с агро-бизнеса, за да се валидират и внедрят научните резултати в практиката.

Участниците в конференцията бяха запознати и с възможностите, предоставяни от Европейския институт за иновации и технологии (EIT) и неговите научно-изследователски общности за включване в конкурси за проекти в сферата на предприемачество и управлението на иновациите. EIT Food Хъб България, координиран от Аграрен университет- Пловдив (в сътрудничество с Клийнтех България и СУ „Св. Климент Охридски“ https://www.eitfood.eu/in-your-country/country/bulgaria, в лицето на проф. Владислав Попов, представи новите програми на EIT-Food за включване на студенти и изследователи в регионални и национални иновационни екосистеми („place-based“ innovation) и образователни стажове. Конкретизирано бе и как колективите, работещи по прилагането на интелигентните технологии в устойчивите агро-хранителни системи, и по-конкретно тези в ННП на МОН „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ и „Интелигентно растениевъдство“, да се възползват от възможности за сътрудничество с EIT Food.
Линк към новината в БТА